كورته با سيك ده ر با ره ى (خوشه ويستى... from Xaki Azadi
Noozly, Social News since 2009
Top Searches
Movies
Sports
Video Games
Bands
Search

Back to Fsa Ba News
Comments

"كورته با سيك ده ر با ره ى (خوشه ويستى..."

Comments


كورته با سيك ده ر با ره ى (خوشه ويستى له را بردوو له ئيستا دا) كوى زيا نى مرو ف كه ر برى تى نه بيت له خو شه ويستى بو هه موو ره هه نده كا نى زيا ن ئه وا خودى زيا ن وو شه يه كى بى وا تايه خوشه ويستى له سه ره تاى بوو نى مرو فه وه سه رى هه لدا وه تا راده كانى خوشه ويستى بو دا يك بو با وك خوشك برا و كه س و كا رو نيشتما ن و نه ته وه و هه نديك جا ر بو شرو شت و كيان دا رانيش دوا خو شه ويستى مرو ف بو مرو ف له ته ره دوو ره كه زى جيا وه وا ته زن و بيا و كج و كور كه بيكه يشتوو ترين جورى بووه له كه ل كه شه سه ندنى كا يه كا نى كو مه لا يه تى دا تا ئه و را ده ى ده يا ن دا ستا ن و ئه فسا نه و شعرو به سه ر ها تى زور ى هينا يه كورى جاجورو به يوه ندى خو شه ويستى له كو مه لكا يه ك تا كو مه لكا يه كى ديكه جيا وا زه و زهرو ره تى تا كه كان به و جوره به يوه نديه ديا رى ده كا ت له كو مه لكاى كوردي دا له سا يه ى بوو نى ئه ده بى ريزو خو بيوه كر تنه وه و نه بونى ته كنه لو جيا ى بيش كه و توو نه بو نى ما دى جوره نا جيحو سه ر كه تووه كه ى خوشه ويستى فه را هه مكرد بوو تارا ده ى كه ر بو تو نه بم ئه وا بو كل ئه بم كه ئه مه درو شمى هه ر دو ره كه زى وه ك دوو كا ينى هاو به يمان دينا يه حالى به ك را زى بوو ن طول نه كيشا نى خوشه ويستى هوكا رى زورى هه يه ته نها من ليره ئيشا ره ت به دوو جورى ئه ده م وه ك سه ر ه كيترين هوكار ن يه ك به تى به رينى كا توو كوجى خه لكى به ره و وولاتانى ديكه و له نا ويشيانا به ره و ئه ورو با و عا له مى غه ربى دوو ته عا موو ل كردنى زورينه ى خه لكى له كه ل با ره و با ره دا ربوون كه بووه هوى به كا لا كردنى مرو فى عاشق به حوكمى جى به جى كردنى كا رى ها و سه رى به با ره و ما لى دنيا كا تيك هه ست به جوره بو نيك بكات مرو فى ناو وو شيا ر خوى و با قى زيا نى ده به ستيته وه به و بوو نه وه كه شكى ده با ت وه ك فريا د ره سيك با شا نيش كه را نه وه ى به ر ده وا مى ئه وا نه ى له هه نده را ن فيرى به يوه ندى سا ردى كو مه لا يه تى بوو ن هوكا ريكى ديكه ى ئه و مه سه له يه يه وه بوو لاتا نى ديكه هوكارو شتى تر هه ن كه بوو نه ته به لاى نه هيشتنى خوشه ويستى بو نمو نه كه ر ته ما شا ى فيلمى هندى و كور يه كان و زا بو ن و سين بكه ى وه ك واقعى كو مه لكا كانيان له سه دا سى مه جالى كا رى هوو نه رى ده ده نه خوشه ويستى له به ر له نا و نه جونى يه كجا ره كى ئه و مه سه له يه وه بوو نى ته نيا روزيك كه له لا يه ن قه شه يه كى مه سيحيه وه دا نرا وه نا توا نى قه ره بوى ئه و هه موو كرنكيه بكا ته وه ته نها وه ك يا دكا ريه ك بير خه لكى دينى ته وه هيوام وا يه له سه رجه م كا يه كا نا خوشه ويستى وه ك جوا نترين به ر هه مى مروف بكه ريته وه ناو مرو فا يه تى

-Xaki Azadi

comments powered by Disqus

(C) 2012 World Life Networks, LLC | Contact & Support | FAQ | Advertise

API: Archiver API

Member Sites: Animals I Love | Archiver | Birthplace | Cab Dialer | Life Social | QR Maker | VBX Connect | What's Public | Public IP | TXT by E | Noozly | Restate It | Web Navigator | Secure Password Maker | Current Time | Appaholic | If You Will It Jobs | Grocery Deals | 2 Things I Love | Things You Say To Your Best Friend

Member Content Sites: She Look Dumb | Stuff My Mom Texts

Sites You Should Visit: Biz Scrambler | Apps Over Easy Inc. | Website Thumbnails by PagePeeker.com

If you would like more information about your choices as it relates to advertising and behavioral targeting, Click here

Creative Commons License

Information provided in part by Status.net sites and Identi.ca.
Status.net and Identi.ca content and data are available under the Creative Commons Attribution 3.0 license.
Definitions and suggestions


Warning: Unknown: open(/home/content/82/8665882/tmp/sess_9iirsekbh8p5sov3uofeqnmp75, O_RDWR) failed: No such file or directory (2) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct () in Unknown on line 0