Hamheno vasikana > Mazuva aya akange ave kundibhowha kwazvo, ndaive ndatopedza... from Gidza Wekunonokakutunda
Noozly, Social News since 2009
Top Searches
Movies
Sports
Video Games
Bands
Search

Back to ShaSha News
Comments

"Hamheno vasikana > Mazuva aya akange ave kundibhowha kwazvo, ndaive ndatopedza..."

Comments


Hamheno vasikana
> Mazuva aya akange ave kundibhowha kwazvo, ndaive ndatopedza hangu form
> four
> ndakafoira asi ndaive ndichisupplementa, semunhu aida kuzoita
murairidzi
> ndakati rega ndiende kutown ndinoto garawo nasekuru kuti pamwe
> ndikaverenga
> ndiri mumagetsi ndinganatsoona zvakanaka , uye kuti ndinenge
> ndisingachatakuri mugomo, kutsvaga huni, uyezve quality yevakomana
vacho
> inenge iri nane, kwete mafudza mombe aya airova chimonera
>
> Ndaive ndisati ndamborara nemukomana kana musi umwe, asi mukomana
wangu
> aive
> ambondibata bata mazamu, nemagaro ndobva ndanzwa kudziirwa mumuvirir
> wose,ini ndikati eh, ko chave chii, akati oda kunditsvoda mukanwa make
> mainhuwha zvisingaiti, ndikati um, ndinonzwa zino, ndobva
zvangopererera
> ipapo.Zvino kuHarare, hapana hapo mukomana aive amboedza saka
> ndakangotiwo ,
> a-a, hamheno, pamwe havasati vandionawo, mazigomana andaiona airukwa
musoro,
> aine mhete, ndikangoti, hadzisi ngochani idzodzi?
> Mbuya vaienda kuSouth Africa chose, uye Sekuru vaive munhu wechidiki,
> mwana
> wavo wekutanga aive achangorumurwa arikuna mai vavo kumusha, zvino
mumwe
> musi mbuya vaenda kuSouth africa, ndakanzwa mumba mubedroom mavo
> muchichema
> mumwe mukadzi, aiita kunge arikunakidzwa nazvo achingoti oh, oh,oh,
come
> on,
> ah, ini ndobva ndamuka, ndokufamba ndichida kunobvunza sekuru kuti
> kwaiva
> kwakanaka here, ndobva ndasvikosairira gonhi remumba masekuru
ndokuwana
> ivo
> sekuru vakakotsira vakabisa hembe dzose mboro yavo yasvava vakaibata,
> hana
> yangu ichibva yarova kwazvo, ndikati a, ko, zvi iko?, ndakatarisa pa
T.V
> yavo, ndikaona vanhu vaivepo, murume wechitema nemukadzi wechiurungu
> vasina
> kupfeka, mutema aripamusoro , murungu wacho achisumudza uyu mutema,
> mboro
> yemutema yakanyura yose, achiita kukoira kwazvo, izvi zvakandinakidza,
> ndobva ndatarisa zimboro remunhu mutema uya ndikatarisa yasekuru,
> ndikaona
> yasekuru isina kukurisa kudaro, ndobva ndaziva kuti indava murungu uya
> aichema, ndakaramba ndakangoyeva, ndonakidzwa nezvavaiita, apa sekuru
> vaive
> votorova ngonono.Ndakazongoita sekudzorera door ravo, ndobva
> ndanyahwaira
> ndichienda kumba kwangu.
>
> Handina kurara musi iwoyo, ndakambotora chigunwe changu, ndobva
ndaedza
> kuchipinza mubeche rangu, ndikanzwa maiwee, kurwadza, ndikati, ko saka
> manje
> iyo mboro inokwana here chokwadi, ii, munhu unobvaruka chokwadi.Ndaiti
> kana
> ndorara ndoona vanhu vaya murungu nemutema, ii, zvavaita
> zvakazondinakidza
> chose, ndakarara kahana kangu kachiroverera, kuti hey dai, ndiri ini,
> asi
> naani manje?
>
> Sekuru havana chavakambofungira, pakadzoka mbuya, ndakavanzwa mumwe
musi
> vachichemererawo zvaiita murungu uya , ndikaziva kuti vaviri ava
> varikunakirana, ndakaenda padoor ravo, mumba mavo maive makabatidzwa
> light,
> ini pandaive paive nerima, ndakaona, mbuya vakachonjomara, vasina
> kupfeka,
> vakabata mboro yasekuru, vachiita yekunanzva, vachiita yekuisa
mukanwa,
> vomboita yekusveta, voita yekuisa yose mukanwa, ndonzwa sekuru voomba
> kunge
> mombe, ndakazoona mbuya votora machende asekuru, vodhonza zvinyoro
nyoro
> nemazino, voasvisvina ose, sekuru vakatsinzina, mboro yavo yaive
yafuta
> yamira kuti twii, ndakaona kuti ya, mbuya nasekuru varikunakirwa,
vaiti
> vakachinja zvavaiita, ndotadza kuona, ndombogumbuka , asi ndakazoti
> ndoona,
> ambuya varara pamubhedha, beche ravo rakatarisa kudoor, a-a, mbuya
vaive
> vasina choya, maiwe ko ini zvandaive nacho, asi vaive vagerwa, nekuti
> murungu uya aive akagerawo, ndakaona beche ravo rakanyatso vharika,
> ndikaona
> kuti rakafanana nerangu, ndakaona sekuru voendapamusoro paambuya,
ambuya
> ndobva vabata mboro yasekuru, ndokutamba nayo vachiita yekuunza
pamusoro
> pebeche ravo, vachiita yekupuruzisa beche, sekunge vaida kuti vawane
> mapinziro acho, hana yangu yakarova, ndakafunga kuti inokwana payi
> iyoyi, i
> i asikana, ndakazooona, mbuya vanyatsoinangisa pakati chaipo,
ndichibva
> ndaona, ah, musoro wayo nya mubeche ravo, ndikaona yowee zvairi
> kutopinda,
> ndakazoona yamira kupinda ndikafunga kuti zvimwe yaguma, sekuru
vachibva
> vaita sevoibuditsa, ndikatoona musoro wayo, ndobva vaidzosera makare,
> ndikaona vave kukoira zvishoma nezvishoma, ichiita ichipinda mubeche
> rambuya
> zvishoma nezvishoma, ndikanzwa mbuya vochemerera, sekuru vakabva
> vaiburitsa
> yose sovorega, ndikazoona, aha, yose mubeche rambuya ndiya nya,
> ndikavhunduka, ndakati a, zvii izvozvi, ndakanzwa kudawo mboro asi
> ndakatya
> kuti e , inokwana pai shuwa, ndakaona, ambuya vachikoira sekuru
> vachikoira,hamheno kuti ndingati chii asi ndakanzwa mbuya vochemerera,
> ndikaona kuti kuchema uku ndekwekunakirwa chete, saka neniwo ndaive
> ndotodawo chete, chero ndikaita nhumbu, ndakabva ndaramba ndakayeva,
sekuru
> vakaramba varipamusoro, ndakazoona , voita vachikurumidza, ndikaona
mbuya
> vavabata kuti mbambamba, ndobva ndaona sekuru vaya voita zvishoma
> nezvishoma, ndobva vamboregedza, ari yose yaive iri munambuya,
ndakabva
> ndatiza ndoenda kunorara ndavekutya kubatwa.
> Mumwe musi ambuya vakanditi, 'Usaswere uchiverenga, mabhuku aya
haaperi,
> '
> ndobva vandidzidzisa kuoperator tv inoona mavideo, mumwe musi vakati
> vabuda,
> ndobva ndasara ndoisa video ndikaona, ah, murume murungu nemukadzi
> mutema,
> vasina kupfeka, vachikwirana, ndobva ndarega zvangu, ndokuita basa
> remumba.Ambuya vakazoti vaenda kuSouth Africa, sekuru ndobva vandisiya
> ndega
> pamba ivo vaenda kumusha kumbonoona mwana, ndakabva ndapinda mubedroom
> mavo,
> ndobva ndatuta mavideo ese aivamo, aisvika kutwenty chaiko, ndobva
> ndatangana nawo, handina kubika, kana kurara musi iwoyo, maiwe
> zvandakaona,
> ndikati ya, uhu ndiwo hunonzi upenyu uhwu, ndakambofunga kuti ndiudze
sekuru
> kuti ndinoda kutambawo navo, ndikatya kuti ko vakasazvifarira, ko ko
ko,
ha
> zvakandinetsa chose.
> Mbuya vasipo,Sekuru mumwe musi vakadzoka vakati nwirei chose, ndobva
> vasvikopinda mubedroom mavo, ndobva vave kuona zvavo mafirimu avo,
> ndaive
> ndotoaziva nesound dzawo, chikara chakati chandibata ndikati chauya
> chauya,
> apo mbuya vanga vasara neweek kuti vadzoke kuSouth, ndikati nhasi
> ndinotoedza panasekuru chete, ndakabva ndatarisa ndikaona ah, ivo
sekuru
> havana kupfeka vakarara pamubhedha, ndobva ndaona vakarara, ndofunga
> vaive
> vadhakwa saka light raive ravaitisa hope ndakabvisa bhurugwa, ndobva
> ndapfeka night dress rangu, ndichibva ndasairira door ravo zvinyoro
> nyoro,
> havana kumuka, ndobva ndafamba, ndikatarisa patv, ndikaona haikona,
> mukadzi
> arikuyamwa mboro yomurume wacho, ndikabva ndaerekana ndabata mboro
> yasekuru,
> ndobva ndaiti mukanwa pfoo, ivo vachibva vaita sekuvhunduka, asi
vakabva
> vaona kuti ndini,ini ndichibva ndaona kuti sekuru vashamisika, ndikati
> chance, ndakabva ndaita yekunanzva, zvandaiona mumavideo avo,
nezvaiitwa
> nambuya, zvikanzi, mu mu mu muzukuru usadaro, hauzozvikwanisi",ndikati
> ' ah
> sekuru hapana chandisingazivi, munofunga kuti munondikwanisa here
> imi?"kuzongodaro chete, ndaive ndatoisa mafuta mumoto, sekuru
ndakanzwa
> mboro yavo yooma,ndaive ndisisazive kuti unoita sei nayo, saka
> ndaingoisa
> rurimi pamusoro wayo ndoisveta, ndobva ndazotora machende avo ndoisa
> mumukanwa, ndikaona kuti ndaive ndadenha, mboro yasekuru yaive hombe
> kwazvo,
> hana yangu yakarova, ndikamboda kuti ndirege, asi ndaive ndonzwa hosha
> isingaiti, sekuru vakabva vandibata mazamhu angu ayo aive amira
munyatso
> kuti twi, ndakabva ndapera simba, ivo sekuru vakabva varamba
vachitamba
> nemazamu, inini mboro yavo handina kusiya, yaive yazara mate angu
manje,
> ndavekunakirwa, zvose zvandaive ndaona mumafirimu muya ndichiita,
> ndikambobata machende ndoita ekudhonza zvinyoro nyoro, ndoananzva
> pamwepo,
> haa sekuru vaive vakuvara, ndakazoona sekuru vave kundiyamwa mazamu,
> ndikaita sendichaputika nekunakirwa, ah, sekuru vaive voitawo sei,
> ndaive
> ndisati ndambonakirwa zvakadaro, maiwee, ndakabva ndonzwa ndave
kutunda
> ndega ndikabva ndaita weak, ndakatanga kubata bata dumbu rasekuru,
> nechipfuva , ndabisa mboro yavo mukanwa, yaive yasimira kuti twi
> semutswi,
> sekuru vakabva vandirarisa pamubhedha, ndobva vatora ruoko rwavo voisa
> pabeche rangu, paive pakazara choya, asi paive pakatota, ndofunga
vaida
> kuda
> kunzwa kuti kwakamira sei, pavakaedza kupinza mumwe vavo, ndakaita
> sekuvhunduka, ndobva vaona kuti ndinenge ndirikutya, ndikati a ' aiwa
> sekuru'.ivo vaive vasingachanzwi manje, vave kufemera
pamusoro,ndakaona
> vonditsvoda paguvhu ndobva ndanzwa rurimi rwavo pamatinji angu,
> ndikanzwa
> yowe, rurimi ruchiita sekupinda , ruchitambisa tambisa matinji
> ruchisveta
> sveta nyini, ah, maiwee, ndakanzwa kunakirwa ndikati vakafa havana
> chavakaona chokwadi, ndakaramba ndobata sekuru mumusoro, ndoshaya
> zvekuita
> manje, apo shasha rurimi ruri kushereketa nematinji angu musoro
> wakanyura
> muchoya changu,ini ndarasika manje ndave kunzwa kadzungu nekunakirwa,
> sekuru
> pavakasumudza musoro, vakabva vatora gumbo rangu rekurudyi ndokuisa
> pamafudzi, rekureboshwe pamafudzi, zvekuti makumbo angu aive ari
> pamafudzi
> avo, ndobva ivo vapfugama, mboro yavo yachimira manje zvisingaiti,
inini
> ndaive ndanonokerwa, uku hana irikurova nekutya,uku nekuda
zvese,ndaiti
> ndikaona mboro yasekuru ndofunga kuti inokwana here vakomana.
> Ndakanga ndanonokerwa, ndobva ndabata mboro yasekuru neruoko ndobva
> ndaitora
> ndobva ndaiisa pamuromo pebeche, ndokutamba nayo zvandakaona mbuya
> vachiita
> musi uya, pavakati vapinze musoro wayo ndakabva ndaziva kuti haikwani,
> ndikaita sekuvhunduka ndichidzokera kumashure asi chikara chaive
> chabatwa
> nehosha manje, sekuru vakaita musoro wayo wekumanikidza, ndobva
> vaibuditsa,
> ndikafunga kuti zvapera, vakabva vabisa makumbo angu pamafudzi avo,
> ndobva
> vaavhura akashama, ivo ndobva varara pamusoro pangu, mboro yavo
yakanga
> iri
> pamuromo webeche rangu, ini ndikati 'chinouya chonooneni, kana kuri
kufa
> ngandife, yasekuru ndirikutozoidya nhasi, ndakabva ndavambundira,
> ndichipuruzira musana, ivo vaingotambisa musoro wayo pamusuwo webeche
> rangu
> chete, vakaita sokuipinza zvishoma ndobva vaiburutsa, iniini ndakabva
> ndaisa
> maoko angu pamagaro avo ndichida kuvabatsira kuti vakoire, ndakabva
> ndanzwa
> musana wakombama, magaro asumudzwa mudenga, ndikashaya kuti ko chii,
apo
> vakangopinza musoro wayo chete, inini pandaibata musana wavo
> uchindinakidza,
> ndakanzwa, yavekuita seiri kuda kupinda mubeche rangu, ndobva hana
yangu
> yarova, ndakazoti ndaita sekuvararirwa, ndobva sekuru vangoti nesimba
> kamwechete, kodi, ndobva ndanzwa kurwadziwa kusingaiti,ndakati maiwee,
> ndichiruma sekuru pabendekete, ndakanzwa shasha yave kukoira, uku
ndiri
> kurwadziwa uku ndiri kunakirwa, uku ndirikuchema, sekuru vakati
vokoira,
> inini ndakangobatirira, ndakanzwa kuti yose yaivamo, mubeche rangu,
asi
> zvairwadza, uku sekuru vakanyatso ndibata vachikoira nesimba,
> vaisaibuditsa
> mubeche kana, vaingoitendererdza irimo, ndakanga ndaneta zvino,
> ndikanzwa
> sekuru voramba vachingokoira, ndikazonzwa vave kuita fast, ndikanzwa
> kuti
> mukati mangu kuti 'tsa a, kunge mune chiri kudira zvinhu zvinopisa
> mandiri,
> maiwee ndakachema nekunakirwa, ndakanga ndichingobuda misodzi, sekuru
> vakaramba vachikoira, ndobva vazongoregera asi mboro yavo yaive ichiri
> mandiri, vakazobva pamusoro, ndobva vandikissa, ndobva tangobatwa
nehope
> tose, makuseni acho,ndakati ndimuke, ndikanzwa makumbo angu achirwadza
> ndisingagoni kufamba, apo sekuru vaive vasipo, magumbeze avo aive
> neropa,
> ndobva ndatoziva kuti sekuru vaive vandibisa umhandara, ndakatora
> magumbeze
> ndokuwacha, sekuru vakazodzoka manheru asi vainyara kunditarisa,
> ndakazoti
> varara, ndobva ndanoka padoor ravo, light ravo raive rakadzimwa,
ndobva
> ndangopinda mumagumbeze mavo, usiku ihwohwo ndakasvirwa vasikana, pane
pamwe
> pandakarara nedumbu ndobva sekuru varara pamusoro pangu, ndobva
vaipfekera
> nekumashure, inini ndikashama ndichinakirwa, ndikamboitwa hwembwa
chaiwho,
> pamwe sekuru vakamboenda pamusoro, pamwe pacho ndini ndakanga ndiri
> pamusoro, takazorara kuma three makuseni.
> Izvi zvakaramba zvichingoitika kusvika musi wakadzoka mbuya, manje
> iyezvino
> mbuya ndave kunzwa kuvavenga especially kana ndikavaona vapfeka night
> dress

-Gidza Wekunonokakutunda

comments powered by Disqus

(C) 2012 World Life Networks, LLC | Contact & Support | FAQ | Advertise

API: Archiver API

Member Sites: Animals I Love | Archiver | Birthplace | Cab Dialer | Life Social | QR Maker | VBX Connect | What's Public | Public IP | TXT by E | Noozly | Restate It | Web Navigator | Secure Password Maker | Current Time | Appaholic | If You Will It Jobs | Grocery Deals | 2 Things I Love | Things You Say To Your Best Friend

Member Content Sites: She Look Dumb | Stuff My Mom Texts

Sites You Should Visit: Biz Scrambler | Apps Over Easy Inc. | Website Thumbnails by PagePeeker.com

If you would like more information about your choices as it relates to advertising and behavioral targeting, Click here

Creative Commons License

Information provided in part by Status.net sites and Identi.ca.
Status.net and Identi.ca content and data are available under the Creative Commons Attribution 3.0 license.
Definitions and suggestions


Warning: Unknown: open(/home/content/82/8665882/tmp/sess_7kp8eg49041spegdhkud95jar1, O_RDWR) failed: No such file or directory (2) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct () in Unknown on line 0